Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SB-PRINTING 1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST # 1.1. Enkel de door de SB-PRINTING ondertekende orderbevestiging, zijnde de bevestiging van een bestelling, verbindt de BVBA SB-PRINTING. De overeenkomst wordt beheerst door huidige algemene contractsvoor- waarden. De overeenkomst wordt nooit beheerst door de algemene (aankoop)voorwaarden van de klant, zelfs al werden deze later dan huidige algemene contractsvoorwaarden medegedeeld. # 1.2. Offerte’s van de SB-PRINTING gelden, behoudens andersluidend akkoord, slechts voor een duurtijd van 1 maand. # 1.3. Huidige contractsvoorwaarden gelden, ongeacht de kwalificatie van de overeenkomst tussen partijen als koop-verkoop, aanneming of anderszins. 2. OMSCHRIJVING VAN DE GOEDEREN - LEVERINGSTERMIJNEN # 2.1. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de orderbevestiging. # 2.2. Kenmerken, karakteristieken of kwaliteiten van de verkochte goederen die niet uitdrukkelijk werden overeengekomen, worden door de SB-PRINTING vrij gekozen. Te denken valt bijvoorbeeld aan lettertype van bedrukking, kleur van bedrukking, lay-out, materiaal van T-shirts, enz. ... # 2.3. Afmetingen, gewichten, graden, percentages, kleuren, enz. in de orderbevestiging vermeld, zullen door de BVBA SB-PRINTING zo nauwgezet mogelijk in acht worden genomen, gegeven evenwel de voor de goederen gebruikelijke toleranties inzake afwijkingen. Inzake aantallen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de BVBA SB-PRINTING er toe gerechtigd is om 10% van het bestelde aantal méér of minder te leveren, te factureren en betaald te zien. Voor drukwerk dat een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereist, mag de leverancier 20% méér of minder dan het bestelde aantal leveren, factureren en betaald te zien. # 2.4. Afwijkingen van afmeting, gewicht, aantallen, graden, percentages, kleuren, enz., die binnen deze, gebruikelijke, toleranties vallen, tasten de rechtsgeldigheid van de overeenkomst niet aan en verlenen de klant geen enkele aanspraak (bv. ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van de goederen) lastens de BVBA SB-PRINTING # 2.5. Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Dit onder andere wegens een fluctuerende stock. Vertraging in de levering tast de rechtsgeldigheid van de overeenkomst dan ook niet aan en verleent de klant geen enkele aanspraak (bv. ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van de goederen) lastens de BVBA SB-PRINTING . # 2.6. Stalen, monsters, ontwerpen en/of clichés van de goederen, alsook bijhorende kosten (bv. van transport) worden aangerekend ter betaling. # 2.7. De door de klant zelf ter bewerking aangeleverde goederen worden geacht hem door de BVBA SBPRINTING, na bewerking, te zijn terugbezorgd in dezelfde staat en aantallen als die waarin de goederen aan de BVBA SB-PRINTING werden afgegeven vóór bewerking. De bewijslast van het tegendeel berust bij de klant. # 2.8. Het risico van beschadiging of verlies door toeval der door de BVBA SB-PRINTING te bewerken goederen, ongeacht of deze goederen werden toevertrouwd aan, dan wel werden verkocht door, de BVBA SB-PRINTING, berust steeds, dit is zowel vóór als na bewerking, bij de klant. # 2.9. De BVBA SB-PRINTING is ten overstaan van de klant slechts aansprakelijk bij opzet of zware fout, zijnde een miskenning van de meest essentiële regels van de kunst in kwestie. De BVBA SB-PRINTING draagt geen enkele aansprakelijkheid voor zetfouten waardoor de goederen verkeerd worden bedrukt, noch wegens, vermeend, tekortschietende esthetiek van de bewerking. # 2.10. Ontwerpen, clichés, films, borduurprogramma’s e.d.m. blijven te allen tijde de intellectuele eigendom van de BVBA SB-PRINTING. # 2.11. De BVBA SB-PRINTING heeft ten overstaan van de klant geen enkele verplichting tot archivering of bewaring anderszins van de te bewerken of bewerkte goederen. # 2.12. De BVBA SB-PRINTING is niet aansprakelijk voor inbreuken op reproductierechten of andere intellectuele rechten van derden, voortkomend uit de uitvoering van de geboden opdracht. De klant zal de BVBA SB-PRINTING dienaangaande steeds vrijwaren tegen aanspraken van derden. # 2.13. Alle soorten textiel of andere materialen die bedrukt zijn met logo of tekst aangeleverd door de klant kunnen niet nooit terug ingeruild worden. 3. PRIJS # 3.1. De prijs is deze zoals op de orderbevestiging vermeld, tenzij de BVBA SB-PRINTING zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van een wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, enz.), aanpassing waartoe de BVBA SB-PRINTING gerechtigd is. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. # 3.2. De prijs is exclusief B.T.W. # 3.3. Het is de BVBA SB-PRINTING toegestaan voorschotten te vragen bij bestelling. 4. LEVERING # 4.1. Levering van de goederen geschiedt, behoudens andersluidende afspraak, steeds ex works BVBA SB-PRINTING. De BVBA SB-PRINTING heeft dan ook voldaan aan zijn leveringsverplichting van zodra hij de goederen in zijn bedrijfspand ter beschikking heeft gesteld van de klant. # 4.2 Transportkosten zijn niet in de prijs inbegrepen. De klant organiseert zelf het transport; belading en aflading van de goederen geschiedt op risico van de klant. De klant transporteert de goederen van het bedrijfspand van BVBA SB-PRINTING naar de bestemming op eigen risico. # 4.3. (bv. buitenlandse plaats van levering; meerdere leveringsadressen in België) geschiedt de levering, tenzij anders overeengekomen, ex works BVBA SB-PRINTING. De BVBA SB-PRINTING heeft bijgevolg aan zijn leveringsplicht voldaan van zodra hij de goederen in zijn bedrijfspand ter beschikking van de klant heeft gesteld. # 4.4. Levering van de goederen houdt tevens aanvaarding van deze goederen in door de klant. Eventuele zichtbare gebreken ter zake de goederen zijn dan ook vanaf dit moment gedekt. Hetzelfde geldt voor wat betreft een eventuele niet-conformiteit tussen geleverde en verkochte goederen. 5. BETALING # 5.1. Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst, is de prijs contant en zonder korting betaalbaar bij ontvangst van de goederen en dit op de het adres van de BVBA SB-PRINTING. Bankkosten zijn ten laste van de klant. # 5.2. In geval van niet-betaling, op de vervaldag der schuld, van de prijs, of het nog openstaande saldo daarvan, zal deze/dit worden verhoogd met een vergoeding van 10% dezer prijs of saldo (met een minimumvergoeding van 100 EUR), wat overeenkomt met de hinder die de BVBA SB-PRINTING dus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Het betreft hier geen vergoeding voor eventuele advocatenkosten ter incasso. Daarenboven is de prijs of het nog openstaande saldo daarvan alsdan en vanaf de vervaldatum der schuld evenzeer te vermeerderen met conventionele verwijlsintresten tegen 10% per jaar. Deze lopen door tot op datum van betaling, ook al werd intussen een incassoprocedure opgestart voor de rechtbank. De zonet vermelde vergoeding en conventionele verwijlsintresten zijn van rechtswege verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is. De conventionele verwijlsin- tresten worden per begonnen maand verrekend. # 5.3. De niet-betaling, weze het gedeeltelijk, der prijs op de vervaldag der schuld, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, schulden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. # 5.4. Heeft de klant meerdere vervallen schulden opzichtens de BVBA SB-PRINTING, dan geschiedt de toerekening van een gedeeltelijke betaling door de BVBA SB-PRINTING. Neemt de BVBA SB-PRINTING ter zake geen initiatief dan geschiedt de toerekening op die schuld, waarvan de BVBA SB-PRINTING het meeste belang heeft dat deze wordt voldaan. # 5.5. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de contractsvoorwaarden. # 5.6. Onverminderd het bepaalde sub art. 4.3. der huidige contracts- voorwaarden dienen protesten ter zake een uitgestelde factuur, door de klant schriftelijk geformuleerd te worden binnen de 8 dagen na verzending van de betrokken factuur. Een na het verstrijken van deze termijn geformuleerd protest, wordt als niet-bestaande beschouwd. Een tijdig geformuleerd protest verleent de klant niet het recht om betaling in te houden. # 5.7. De BVBA SB-PRINTING bewijst op onweerlegbare wijze het verzonden én het door de klant ontvangen zijn van zijn factuur door de vermelding van deze factuur in zijn uitgaande facturenboek, één en ander onverminderd het recht van de BVBA SB-PRINTING om ter zake andere, hem ter beschikking staande, bewijsmiddelen aan te wenden. # 5.8. Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van huidig artikel 5 zal de overeenkomst, indien de BVBA SB-PRINTING daartoe beslist, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning, ontbonden zijn lastens de klant zo: de klant een contractuele wanprestatie beging (bv. niet-betaling der prijs), zo de klant failliet werd verklaard of een gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd of in vereffening werd gesteld dan wel wanneer zijn staat van onvermogen werd vastgesteld. De klant is er alsdan toe gehouden de hem geleverde goederen terug te bezorgen aan de BVBA SB-PRINTING, kosten ten laste van de klant, en één en ander onverminderd het recht van de BVBA SB-PRINTING op vervangende en/of bijkomende schadevergoeding zo daartoe grond bestaat. # 5.9. Het is de klant verboden zich te beroepen op de zgn. ‘niet-uitvoeringsexceptie’ om betaling van (het saldo van) de prijs, aankleven incluis, in te houden. # 5.10. Alle kosten, incluis de honoraria van een advocaat, gemaakt ter invordering van de prijs en haar aankleven, zijn verhaalbaar op de klant. 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD # 6.1. De geleverde goederen blijven de volle eigendom van de BVBA SB-PRINTING, tot volledige betaling van de prijs, aankleven (bv. kosten, intresten, ...) inbegrepen. # 6.2. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot de goederen waarin of tot dewelke de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zijn verwerkt of geïncorporeerd, respectievelijk omgevormd. # 6.3. Alle schuldvorderingen die de klant met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en de goederen waarin of tot dewelke de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zijn verwerkt of geïncorporeerd, respectievelijk omgevormd, bezit, of in de toekomst zal verkrijgen, tegen gelijk welke derde (bv. derde-klant, een derde die de goederen voormeld beschadigt of vernielt, een verzekeraar, ...) gaan van rechtswege over op de BVBA SB-PRINTING zolang diens schuldvordering met betrekking tot de prijs en haar aankleven niet integraal is voldaan. De klant is er daarbij toe gehouden om de overdracht van de schuldvordering in kwestie ter kennis te brengen aan de schuldenaar van deze schuldvordering alsook om van deze kennisgeving het bewijs voor te leggen aan de BVBA SBPRINTING. Ook de BVBA SB-PRINTING kan de cessie der schuldvordering ter kennis brengen aan de betrokken schuldenaar; de mogelijkheid daartoe in hoofde van de BVBA SB-PRINTING doet evenwel geen afbreuk aan de kennisgevingsverplichtingen ter zake in hoofde van de klant. 7. VRIJWARING VOOR GEBREKEN AAN DE GOEDEREN # 7.1. De BVBA SB-PRINTING is enkel vrijwaring verschuldigd voor ernstige, verborgen gebreken aan de goederen die voortkomen uit grondstof – en/of fabrikatiegebreken, alle andere oorzaken uitgesloten zijnde, en die, minstens in de kiem, bestonden op het ogenblik van de totstandkoming der overeenkomst. # 7.2. Onverminderd het bepaalde van art. 4.3. der huidige voorwaarden dient elke rechtsvordering tot het bekomen van vrijwaring vanwege de BVBA SB-PRINTING wegens gebreken aan de goederen te worden ingesteld vóór gebruik, be- en/of verwerking ervan, en alleszins binnen de maand na de totstandkoming der overeenkomst, deze termijn een vervaltermijn zijnde en aldus niet vatbaar voor stuiting of schorsing. # 7.3. De vrijwaringsverplichting die de BVBA SB-PRINTING eventueel treffen zou, beperkt zich alleszins tot, naar keuze van de BVBA SB-PRINTING hetzij het kosteloos vervangen van de gebrekkige goederen, hetzij het kosteloos herstellen der gebrekkige goederen. Verplaatsingskosten en kosten verbonden aan het vervoer der gebrekkige goederen, in het kader van hun kosteloze vervanging of herstelling gemaakt, alsook eventuele (de)montage- en/of installatiewerkzaamheden in dat verband, zijn daarbij steeds ten laste van de klant. # 7.4. Schade als produktieverlies, tijdverlies, winstderving, schade aan derden, enz., veroorzaakt door de gebrekkige goederen, komt dan ook nooit in aanmerking voor vergoeding door de BVBA SB-PRINTING . 8. WAARBORGEN # 8.1. Indien het vertrouwen van de BVBA SB-PRINTING in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, is de klant er toe gehouden de door de BVBA SB-PRINTING gevraagde waarborg(en) te verschaffen. # 8.2. Komt de klant niet tegemoet aan deze verplichting dan is de overeenkomst, zo de BVBA SBPRINTING daartoe beslist, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling ontbonden lastens de klant. De klant is er alsdan toe gehouden de hem geleverde goederen terug te bezorgen aan de BVBA SB-PRINTING, kosten ten laste van de klant, en één en ander onverminderd het recht van de BVBA SB-PRINTING op vervangende en/of bijkomende schadevergoeding zo daartoe grond bestaat. 9. Overmacht Als overmacht is onder meer te beschouwen: oorlog, oproer, stakingen, rampen, ongevallen en alle, niet aan de BVBA SB-PRINTING toerekenbare, oorzaken die de bevoorrading en/of de produktie en/of de transportmiddelen van de BVBA SB-PRINTING of de leveringen door de BVBA SB-PRINTING verhinderen of belemmeren. Overmacht zijdens de BVBA SB-PRINTING verleent hem het recht om – mits loutere kennisgeving aan de klant – hetzij de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten zolang de overmachtssituatie aanhoudt, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen – en dit zonder schadevergoedingsverplichting ten opzichte van de klant – wanneer de betrokken overmachtssituatie de uitvoering van zijn verbintenissen definitief onmogelijk of zinloos maakt. De voormelde opschorting der uitvoering van de verbintenissen van de BVBA SB-PRINTING, tast de rechtsgeldigheid van de overeenkomst dan ook niet aan en verleent de klant geen enkele aanspraak (bv. ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van de goederen) lastens de BVBA SB-PRINTING. 10. GESCHILLEN # 10.1. Bij een geschil tussen de BVBA SB-PRINTING en een klant met maatschappelijke zetel buiten België en zonder filiaal in België, doch waarbij de klant wordt bijgestaan en/of vertegenwoordigd door een advocaat met studie in België, wordt deze klant steeds geacht op de studie van deze raadsman woonstkeuze te hebben gedaan. # 10.2. In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst (bv. wat betreft haar ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, ...) zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd tot beslechting van het geschil. # 10.3. Enkel het Belgische recht, met uitsluiting van de in België toepasbare internationale regelgeving (bv. Weens koopverdrag), is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen, en dit wat alle aspecten daarvan betreft (bv. ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, enz.). 11. NIETIGHEID De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze contractsvoorwaarden, heeft niet de nietigheid tot gevolg van de andere bepalingen van deze contractsvoorwaarden. SB-PRINTING bvba, Ringlaan 16B, 2960 Brecht Belgie 036699300 www.sb-printing.be

Company Profile doesn't exists!